Shanidev Maharaj
SHANICHARA TEMPLE, AITI VILLAGE, MORENA -
“kfupjk ,d /kkfeZd Ik;ZVu LFky

Welcome to Official Website Of District Administration Morena
 
top menus corner Home About Shanichara  l How to Reach l  Contact us
 
“kfupjk ,d /kkfeZd Ik;ZVu LFky “kfupjh vekoL;k esyk&01@03@2014¼'kfuokj½

Jh ”kfunso egkjt ] “kfupkjk igkMh+] ,sarh] eqjSuk

Donation for Shanichara Temple may be given in the Bank Account Number- "902810100100276"
SHANIDEV MAHARAJ- SHANICHARA
“kfu pkyhlk

Jh “kfu pkyhlk

@@ nksgk @@

Tk; x.ks”k fxfjtk lqou] eaxy dj.k d`ikyA

Nhuu ds nq[k nwj dfj] dhtS ukFk fugky AA

Tk; t; Jh “kfunso izHkq] lqugq fou; egkjktA

djgq d`ik gs jfo ru; jk[kgq tu dh yktAA


@@ pkSikbZ @@

t;fra t;fr “kfunso n;kykA djr lnk HkDru
izfrikykAA

pkfj Hkqtk] ruq “;ke fojktSA ekFks jru eqdqV Nfo
NktSAA

ije~ fo”kky euksgj HkkykA Vs<+h n`f’V
Hk`dqfV fodjkykAA

dq.My Jo.k pekpe pedsA fg;s eky eqDru
ef.k nedsAA

dj esa xnk f=”kwy dqBkjkA iy fcp djSa
vfjg lagkjkAA

fiaxy] d`’.kks] Nk;k uUnuA ;e dks.kLFk] jkSnz]
nq[k HkatuAA

lkSjh] eUn “kuh] n”k ukekA Hkkuq iq= iwtfga
lc dkekAA

tkij izHkq izlUu goSa tkghaA jadgqa jko djSa ekghaAA

ioZrgw r`.k gksb fugkjrA r`.kgw dks ioZr
dfj MkjrAA

jkt feyr cu jkefga nhUgkzksA dSdsbgqa dh efr
gfj yhUg;ksAA

cugwa esa e`x diV fn[kkbZA ekrq tkudh
xbZ pqjkbZAA

y’k.kfga “kfDr fody dfj MkjkA efpxk
ny esa gkgkdkjkAA

jko.k dh xfr&xfr ckSjkbZA jkepUnz lksa
cSj c<kbZAA

fn;ksa dhV dfj dapu yadkA cft ctjax
chj dh MadkAA

u`Ik fode ij rqfg ixq /kkjkA fp= e;wj
fxxfy xS gkjkAA

gkj ukSy[k ykX;ks pksjhA gkFk iSj Mjok;ks
rksjh AA

Hkkjh n”kk fud`’V fn[kk;ksA rsyfga ?kj
dksYgw pyok;ksAA

fou; jkx nhid ega dhUgkzksA rcd izlUu
izHkq gS lq[k nhUg;ksAA

gfj”pUnz u`Ik ukfj fcdkuhA vkigqa Hkjs Mkse
?kj ikuhAA

rSls uy ij n”kk fljkuhA Hkwath&ehu
dwn xbZ ikuhAA

Jh “kadjfg xUg;ks tc tkbZA ikjorh
dks lrh djkbZAA

Rkfud foyksdr gh dfj jhlkA uHk mfM+
x;ksa xkSfjlqr lhlkAA

Ikk.Md ij HkS n”kk rqEgkjhA cph nzksinh
gksfr m?kkjhAA

dkSjo ds Hkh xfr efr ekj;ksA ;q+) egkHkkjr
dfj Mkj;ksAA

jfo dga eq[k eag /kfj rRdkykA ysdj dwfn
ij;ks ikrkykAA

“ks’k nso&yf[k fourh ykbZA jfo dks eq[k rs
fn;ks NqM+kbZAA

Okkgu izHkq ds lkr lqtkukA tx fnXxt xnZHk
e`x LokukAA

tEcqd flag vkfn ux /kkjhA lks Qy
T;ksfrl dgr iqdkjhAA

xt okgu y{eh x`g vkoSaA g; rs lq[k
lEifIr mitkoSaAA

xnZHk gkfu djS cgq dktkA flag fl)dj
jkt lektkAA

tEcqd cqf) u’V dj MkjSA e`x ns d’V
izk.k lagkjSAA

tc vkofga izHkq Loku lokjA pksjh vkfn gks;
Mj HkkjhAA

rSlfg pkfj pj.k ;g ukekA LoZ.k ykSg pkanh
v: rkekAA

ykSg pj.k ij tc izHkq vkoSaaA ?ku tu lEifIr
u’V djkoSaAA

lerk rkeza jtr “kqHkdkjhA Lo.kZ loZ lq[k
eaxy HkkjhAA

tks ;g “kfu pfj= fur xkoSA dcgqa u n”kk
fud`’V lrkoSAA

v)r ukFk fn[kkoS yhykA djSa “kq= ds uf”k
cfy <hykAA

tks if.Mr lw;ksX; cqyokbZA fof/kor “kfu xzg
“kafr djkbZAA

ihiy ty “kfu fnol p<k+orA nhi nku nS
cgq lq[k ikorAA

dgr jke lqUnj izHkq nklkA “kfu lqfejr lq[k
gksrk izdk”kkAA


@@nksg @@

ikB “kfu”pj nso dks] dh gksa *HkDr* rS;kjA

djr ikB pkyhlk fnu] gks Hkolkxj ikjAA