Shanidev Maharaj
SHANICHARA TEMPLE, AITI VILLAGE, MORENA -
“kfupjk ,d /kkfeZd Ik;ZVu LFky

Welcome to Official Website Of District Administration Morena
 
top menus corner Home About Shanichara  l How to Reach l  Contact us
 
“kfupjk ,d /kkfeZd Ik;ZVu LFky “kfupjh vekoL;k esyk&1@03@2014¼'kfuokj½

Jh ”kfunso egkjt ] “kfupkjk igkMh+] ,sarh] eqjSuk

Donation for Shanichara Temple may be given in the Bank Account Number- "902810100100276"
SHANIDEV MAHARAJ- SHANICHARA
“kfu ;a= o ea=
Å¡ “ka “kuS”pjk; ue%
Å¡ lw;Ziq=ks nh?kZnsgks fo”kkyk{k% f”kofiz;%
Ekanpkj izlUukRek ihMka gjrq esa “kfu%
Å¡ fuykatu lekHkkla jfo iq=a ;ekxztaA
Nk;k ekrZ.MlaHkwraA ra uekfe “kuS”pje~AA
Å¡ “kefXufHk% djPNUu% Lrirq lw;ZA
“kaokrksok Roj; vifLuX/kk%AA